Gheorghe Zamfir

The Lonely Shepherd
7 chansons trouvées
Beethoven : Romance <Rechercher sur Google>  
Haendel : Largo <Rechercher sur Google>  
J.S. Bach : Air <Rechercher sur Google>  
James Last : The Lonely Shepherd <Rechercher sur Google>  
Michel Legrand : Summer of '42 <Rechercher sur Google>  
Schubert : Ave Maria <Rechercher sur Google>  
Telemann : Sicilienne <Rechercher sur Google>  


Liens | Nous contacter | À propos